تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1401/04/28

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1401/04/29

آدرس

Birmingham, UK

محتوای متنی رویداد