متصدی بار

آنها حواسشان جمع است. مانند یک روانشناس ، بارمن ها در نقش درمانگر ظاهر میشوند. آنها فقط از روی چهره شما می دانند که شما چگونه روزی داشته اید و می توانید از یک شات گوارا، لطیف و خوش طعم لذت ببرید.